Mississippi Valley Regionals Round 7 – Mason Hans vs. Ty Smith